සීමාසහිත ෂැංහයි සිංෆෙන්ග් වර්ණ මණ්ඩලය සැහැල්ලු වානේ ව්‍යුහය සමාගම
භාෂාව

නිෂ්පාදන

කහ නිවස
කහ නිවස
කහ නිවස
2020/05/21
ආදර්ශ බී E
ආදර්ශ බී E
ආදර්ශ බී E
2020/04/09
ආදර්ශ බී D
ආදර්ශ බී D
ආදර්ශ බී D
2020/04/09
මියන්මාරයේ ජංගම කාමරය
මියන්මාරයේ ජංගම කාමරය
මියන්මාරයේ ජංගම කාමරය
2020/06/16
ක්‍රියාකාරකම් කාමරයේ ඡායාරූපය
ක්‍රියාකාරකම් කාමරයේ ඡායාරූපය
ක්‍රියාකාරකම් කාමරයේ ඡායාරූපය
2020/05/21
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:Sinhala