සීමාසහිත ෂැංහයි සිංෆෙන්ග් වර්ණ මණ්ඩලය සැහැල්ලු වානේ ව්‍යුහය සමාගම
භාෂාව

නිෂ්පාදන

කහ නිවස
කහ නිවස
කහ නිවස
ආදර්ශ බී D
ආදර්ශ බී D
ආදර්ශ බී D
ආදර්ශ බී E
ආදර්ශ බී E
ආදර්ශ බී E
මියන්මාරයේ ජංගම කාමරය
මියන්මාරයේ ජංගම කාමරය
මියන්මාරයේ ජංගම කාමරය
ක්‍රියාකාරකම් කාමරයේ ඡායාරූපය
ක්‍රියාකාරකම් කාමරයේ ඡායාරූපය
ක්‍රියාකාරකම් කාමරයේ ඡායාරූපය
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල